Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Algemene voorwaarden

I. Definities

Uitdrukkingen die in de voorschriften worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

1. Klant - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de bijzondere bepalingen de juridische capaciteit verlenen om bestellingen te plaatsen binnen de winkel;

2. Consumenten - volgens art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek betekent een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een ondernemer die niet direct verband houdt met zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit.

3. Burgerlijk Wetboek - de wet van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, item 93, zoals gewijzigd);

4. Voorschriften - deze voorschriften stellen de algemene verkoopvoorwaarden en de regels voor de verstrekking van elektronische diensten als onderdeel van de online winkel van Uwalls vast

5. Online winkel (winkel) - een internetdienst die beschikbaar is op https://uwalls.com waarmee de klant in het bijzonder bestellingen kan plaatsen;

6. Goederen - producten gepresenteerd in de online winkel;

7. Koopovereenkomst - een overeenkomst voor de verkoop van goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen Uwalls en de klant en gesloten via de website van het bedrijf;

8. Wet consumentenrechten - wet van 30 mei 2014 betreffende consumenten rechten (Staatsblad, 2014, item 827);

9. Wet inzake de verstrekking van elektronische diensten - wet van 18 juli 2002 inzake de verstrekking van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd);

10. Bestelling - Intentieverklaring van de klant, die rechtstreeks gericht is op het sluiten van de koopovereenkomst en waarin met name het type en aantal goederen worden gespecificeerd.

II. Algemene bepalingen

1. Deze bepalingen definiëren de regels voor het gebruik van de online shop op https://uwalls.com.

2. Deze verordeningen zijn de verordeningen waarnaar wordt verwezen in artikel 8 van de Wet betreffende de verstrekking van elektronische diensten.

3. De Uwalls-Online-Shop, die wordt geëxploiteerd onder https://uwalls.com, wordt geëxploiteerd door KLW Sp. Z o. o.,Kielecka 41A/8, 02-530, Warschau.

4. Deze voorschriften omvatten met name:

- Voorwaarden voor het indienen van bestellingen via de online winkel;

- de beginselen voor het sluiten van verkoopovereenkomsten met het gebruik van diensten die worden aangeboden als onderdeel van de online winkel.

5. Het gebruik van de online shop is mogelijk als het IT-systeem dat door de klant wordt gebruikt, voldoet aan de volgende minimale technische vereisten: JavaScript, schermresolutie van ten minste 320px.

6. Om de online winkel te gebruiken, moet de klant toegang hebben tot een computerstation of een terminal met internettoegang.

7. Uwalls behoudt zich het recht voor om de verstrekking van diensten via de online winkel in overeenstemming met de toepasselijke wet te beperken tot personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. In dat geval worden potentiële klanten op de hoogte gebracht.

8. Klanten kunnen te allen tijde via de https://uwalls.com link deze voorwaarden raadplegen, downloaden en afdrukken.

III. De regels voor het gebruik van de online shop

1. De klant kan een bestelling plaatsen zonder zich te registreren in de winkel, nadat hij deze voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd.

2. Om de veiligheid van de overdracht van berichten en gegevens met betrekking tot de op de website verstrekte diensten te waarborgen, neemt de online winkel technische en organisatorische maatregelen die overeenkomen met de mate van beveiliging dreiging van de aangeboden diensten, in het bijzonder maatregelen om te voorkomen dat persoonlijke toegangsgegevens ongeautoriseerd worden verzonden via internet.

3. De klant is in het bijzonder verplicht:

- De Online Shop te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving van de Republiek Polen, de bepalingen van de voorschriften en de algemene principes van het gebruik van internet.

- Geen inhoud te leveren en bekend te maken die door de wet verboden is, zoals inhoud die geweld promoot, lasterlijk is of persoonlijke rechten en andere rechten van derden schendt,

- De Online Shop te gebruiken op een manier die de werking ervan niet verstoort, in het bijzonder door het gebruik van bepaalde software of apparaten;

- Geen acties te ondernemen, zoals het verzenden of plaatsen van ongewenste commerciële informatie (spam) als onderdeel van de online winkel,

- De online winkel te gebruiken op een manier die niet ongemakkelijk is voor andere klanten en voor Uwalls,

- Alle inhoud die in de Online Store is opgenomen alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken.

IV. De procedure voor het sluiten van de Verkoopovereenkomst

1. Om een verkoopovereenkomst via de Online Store af te sluiten, gaat u naar https://uwalls.com en selecteert u de goederen om verdere technische stappen te nemen op basis van de berichten die aan de klant worden weergegeven en de informatie die op de website beschikbaar is.

2. De klant kiest de bestelde goederen door ze toe te voegen aan de winkelwagen.

3. Tijdens de bestelling - tot de knop om de bestelling te bevestigen is ingedrukt - heeft de klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en het geselecteerde product te wijzigen. Volg de berichten die aan de klant worden weergegeven en de informatie die op de website beschikbaar is.

4. Nadat de klant alle nodige gegevens via de online winkel heeft verstrekt, wordt er een samenvatting van de geplaatste bestelling weergegeven. De samenvatting van de geplaatste bestelling bevat onder andere de beschrijving van de geselecteerde goederen of diensten, de totale prijs en alle andere kosten.

5. Om een bestelling te plaatsen, moet u de voorwaarden accepteren, persoonlijke informatie verstrekken die als verplicht is gemarkeerd en op de knop drukken om de bestelling te bevestigen.

6. De informatie over de goederen die op de websites van de winkel beschikbaar zijn, vormt een aanbod in de zin van art. 66 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzenden van de bestelling door de klant is een verklaring van intentie om een verkoopcontract met Uwalls af te sluiten volgens de voorwaarden. Het contract wordt geacht te zijn afgesloten zodra de bestelling van de klant door het IT-systeem van de online winkel is ontvangen, op voorwaarde dat de bestelling aan de vereisten voldoet. Na voltooiing van het contract ontvangt de klant een e-mail waarin alle essentiële elementen van de bestelling worden bevestigd.

7. De koopovereenkomst wordt in het Engels gesloten met de inhoud overeenkomstig de bepalingen.

8. Klanten kunnen te allen tijde toegang krijgen tot, de voorwaarden downloaden en deze algemene voorwaarden via de https://uwalls.com link afdrukken. De consolidatie, beveiliging en beschikbaarheid van ordergegevens en algemene voorwaarden (verkoopvoorwaarden) worden per e-mail verzonden. Om veiligheidsredenen zijn de ordergegevens niet beschikbaar op internet.

V. Levering

1. De levering van goederen is beperkt tot wereldwijde levering en vindt plaats op het adres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

2. De levering van de bestelde goederen wordt uitgevoerd door:

Koerier dienst

- Er is geen mogelijkheid om een persoonlijk besteld product in onze winkel op te halen.

De verzendkosten zijn: https://uwalls.com/shipping. Bovendien worden de verzendkosten weergegeven op het moment van bestelling.

3. De levertijd is https://uwalls.com/shipping en telt vanaf de dag waarop de klant de bestelling verzendt.

4. Beschadiging van het product tijdens de levering.

In het geval van telesales draagt ons bedrijf altijd het risico van toevallige schade of verlies van de goederen tijdens het transport. Als de goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, vragen we u om de leverancier op de hoogte te stellen van dit defect en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Vertraging bij het indienen van een dergelijke klacht of contact zal geen invloed hebben op uw wettelijke rechten en hun bevrediging, in het bijzonder uw rechten onder de wettelijke garantie (Artikel VIII van de Voorwaarden). Snellere rapportage van gedetecteerde transportschade helpt ons bij het handhaven van onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar.

In het geval van een klant die geen consument is: het risico van toevallige schade of verlies van de goederen gaat over van de online winkel naar de koper op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de vervoerder, die betrokken is bij het vervoer van goederen van een bepaald type of persoon die door de koper is aangewezen.

VI. Prijzen en betalingswijzen

 1. De prijzen van de goederen worden gegeven in Poolse złoty en omvatten alle componenten inclusief BTW, douane en alle andere componenten.
 2. De klant heeft de mogelijkheid om de prijs te betalen:
 • Bankoverschrijving
 • Betaling onder rembours
 • Betaling via het PayU-systeem
 • Betaling met PayPal.

VII. Het recht om de overeenkomst te herroepen

Hier kunt u informatie invoeren over het herroepingsrecht, dat apart moet worden gegenereerd in het bijbehorende module.

VIII. Klachten over de goederen

Van toepassing op een consument die een consument is:

Wij zijn verplicht om goederen zonder gebreken te leveren. De wettelijke aansprakelijkheid wet voor gebreken in verkochte goederen (aansprakelijkheid voor gebreken) is van toepassing in Art. 556 en Art. 556 [1] - 556 [3] en het daaropvolgende Burgerlijk Wetboek.

Klachten kunnen worden ingediend:

 • Schriftelijk op het volgende adres: KLW Sp. z oo o., Kielecka 41A/8, 02-530, Warschau.
 • Per e-mail op het adres: [email protected].

Bij het uitoefenen van garantieclaims - als we van mening zijn dat onderzoek van de klacht noodzakelijk is, bent u verplicht om de defecte goederen op onze kosten naar het bovengenoemde postadres te sturen. Als de levering van de goederen te moeilijk is vanwege de aard van het product of het type installatie, moet u het op de plaats waar het zich bevindt aan ons ter beschikking stellen. We verplichten ons om zonder vertraging op de klacht te reageren, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening.

Wij zijn verantwoordelijk voor de garantie als het fysieke defect binnen twee jaar na levering van de goederen aan u wordt ontdekt. Als het voorwerp van verkoop een gebruikt roerend goed is, is de garantieverplichting één jaar vanaf de uitgiftedatum.

De klacht raadt aan (1) informatie te verstrekken over het onderwerp van de klacht, in het bijzonder de aard en datum van het defect; (2) een verzoek te definiëren voor de methode om het defect te verhelpen (vervanging van het goed door een nieuw goed, reparatie van het goed, verlaging van de prijs, ontbinding van de overeenkomst - als het defect aanzienlijk is); en (3) het verstrekken van de contactgegevens van de klager - dit vergemakkelijkt en versnelt de beoordeling van de klacht door de winkel. De aanbevelingen die in de vorige zin worden genoemd, zijn alleen niet-bindende richtlijnen en hebben op geen enkele wijze invloed op de effectiviteit van de klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen informatie te verstrekken.

Van toepassing op een klant die geen consument is:

In het geval van een verkoopovereenkomst die is gesloten met een klant die geen consument is, is volgens § 558 § 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid van de online winkel voor de garantie voor gebreken van het product uitgesloten. Deze uitsluiting is nietig als deze door ons frauduleus wordt verzwegen.

IX. Extra garanties bij verkoop van goederen in de winkel

Uwalls is een fabrikant van goederen die beschikbaar zijn in de winkel. Uwalls verleent als fabrikant een aanvullende garantie voor goederen die onder de voorwaarden en voor de periode gespecificeerd in de garantiekaart die aan de goederen is gehecht. De door ons verleende garantie sluit de rechten van de klant onder de garantievoorwaarden voor gebreken in het verkochte item (sectie VIII van de voorwaarden) niet uit, beperkt deze niet en sluit deze niet uit.

X. Klachten over elektronische dienstverlening

 1. Uwalls neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de online winkel naar behoren functioneert, voor zover dat state-of-the-art is, en is erop gebrand eventuele onregelmatigheden die door klanten worden gemeld binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 2. De klant kan ons op de hoogte stellen van eventuele onregelmatigheden of onderbrekingen in de werking van de website van de online winkel. Onregelmatigheden die verband houden met de werking van het bedrijf dienen elektronisch te worden gemeld op het volgende adres: [email protected]
 3. Als u klachten heeft over onregelmatigheden met betrekking tot de werking van de website van de online winkel, geef dan de aard en timing van de onregelmatigheid aan.
 4. Wij verplichten ons om zonder vertraging te reageren op de klacht, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening.

XI. Buitengerechtelijke manieren om klachten af ​​te handelen en verhaal te halen

XII. Slotbepalingen

 1. Let op dat er manieren zijn om klachten en beroepen buitengerechtelijk af te handelen. Het gebruik ervan is vrijwillig en kan alleen plaatsvinden als beide partijen in het geschil ermee instemmen.
 2. De consument kan verzoeken om de start van een procedure voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen met betrekking tot de gesloten verkoopovereenkomst met de Arbeidsinspectie overeenkomstig artikel 24. 36 van de Wet van 15 december 2000 inzake de Arbeidsinspectie (Staatsblad 2001, nr. 4, punt 25, zoals gewijzigd).
 3. De consument kan ook een aanvraag indienen voor de erkenning van een geschil over de gesloten verkoopovereenkomst door een permanent scheidsgerecht, handelend bij de bevoegde Provinciale Toezichthoudende Autoriteit van de Arbeidsinspectie overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 15 december 2000 inzake de Arbeidsinspectie (Staatsblad 2001, nr. 4, punt 25, zoals gewijzigd).
 4. De Europese Commissie biedt ook een platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers (OS-platform). U vindt het op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  1. Gedetailleerde informatie over de beslechting van consumentengeschillen, inclusief de mogelijkheid voor de consument om de procedures voor buitengerechtelijke klachtenafhandeling, verhaal en toegang tot deze procedures te regelen, is te vinden in de kantoren en op de websites van de inspecties en op https://uokik.available.gov/spory_konsumenckie.php.
  1. De plaats van jurisdictie voor geschillen met consumenten is de rechtbank die bevoegd is op grond van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  2. De beslechting van geschillen tussen Uwalls en de klant die geen consument is, is onderworpen aan een rechtbank die bevoegd is voor onze vestigingsplaats.
  3. Voor zaken die niet worden behandeld door deze voorschriften, zijn de bepalingen van het toepasselijke recht van toepassing, in het bijzonder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (geconsolideerde tekst, Staatsblad van 2014, punt 121, zoals gewijzigd) en de wet van 30 mei 2014 inzake consumentenrechten (Staatsblad, punt 827 van 2014). In geval van tegenstrijdigheden tussen deze bepalingen en de rechten van de klant en bepalingen die voortvloeien uit algemeen toepasselijke bepalingen, zijn de algemeen geldende bepalingen van het Poolse recht van toepassing.